Giới thiệu

Lịch sử hình thành phát triển

Lịch sử hình thành phát triển

Vùng than Thái Nguyên đã được thăm dò và hoạch định khai thác theo các Nghị định ngày 30 tháng 5 năm 1913 và ngày 16 tháng 2 năm 1918 của Toàn quyền …

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

Để thực hiện chiến lược phát triển sản xuất Công ty giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Công ty than Khánh Hòa sẽ thực hiện một số nhiệm …

Bảng vàng thành tích

Bảng vàng thành tích

Trải qua 70 năm, Công ty than Khánh Hòa đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, thành phố tặng thưởng nhiều danh …